Co to jest prawo karne oraz jakie wyróżniamy jego rodzaje?

Jest to całość prawnych zasad, które przy pomocy kary jako środka przymusu, który zawarty jest w tych normach, chroni wartości społeczne przed czynami niebezpiecznymi zwanymi przestępstwami.


W rozumieniu karnego prawa wartość społeczna jest to życie, zdrowie, godność człowieka oraz jego majątek.


Czyn, który jest społecznie niebezpieczny jest to zachowanie, które pozostaje w ujemnej relacji do publicznych wartości. Przewinienie jest to czyn człowieka, który jest zabroniony przez ustawę pod groźbą ukarania. Przestępstwa, które karane są przez prawo karne, to zbrodnie oraz występki. Wykroczenia są obok przestępstwa i nie działa na nie prawo karne. Prawo karne powinno być humanitarne w tego typu sposób, żeby wymogi stawiane przez to prawo były na miarę możliwości osoby ludzkiej. Wykorzystywane kary oraz zabezpieczające środki nie mogą być okrutne i nie powinny poniżać osoby karanej ani wyrządzać jemu zbędnej krzywdy. Kara jest to konsekwencja popełnienia czynu, który zakazany jest przez rozporządzenia karne. Sprawca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność wtedy, gdy z popełnionego czynu zrobić można jemu zarzut.


grafika
Napisał: George Carter
Na podstawie: http://www.flickr.com


prawo karne
Napisał: U.S. Department of Agriculture
Na podstawie: http://www.flickr.com
przepisy karne muszą opisywać przewinienie maksymalnie dokładnie. Niedopuszczalne jest stosowanie przypuszczeń na niekorzyść osoby oskarżonej. Kara za przewinienie zdefiniowana powinna być we wcześniej wydanej ustawie. Prawo karne materialne, jest to zespół zasad prawnych, które zawierają zakazy i nakazy określonego zachowania się w przypadku naruszenia takich zasad. Materialne prawo nadanie obywatelstwa polskiego karne, jest to dziedzina prawa określająca czynności, które są przestępstwami. Prawo karne podatkowe reguluje kwestię odpowiedzialności za wykroczenia i przewinienia skarbowe. Zawarte jest w KKS z 1999 r. Prawo karne wojskowe jest to prawo, które definiuje wykroczenia wojskowe.


Postępowanie z osobami nie mającymi 18-tu lat jest to dziedzina prawa ściśle związana z prawem karnym, która jest uregulowana w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w kwestiach nieletnich. Nie jest to część prawa karnego, gdyż w kwestiach nieletnich nie stosuje się kar, tylko środki wykonawcze oraz poprawcze.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2022-12-21 13:05:06
Tagi: przepisy, człowiek, dane, osoby, wymagania